Portada > Notícies > ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA FECAB 2024

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA FECAB 2024

09/05/2024

Tindrà lloc el dia 10 de juny de 2024, a les 19:00 h en primera convocatòria i a les 19:30 h en segona convocatòria, en format mixt; presencial a la seu de la Federació (C/ Maria Palau 19-21, 08403 de Granollers) o telemàtic a través de l’aplicació de “Google Meet”

ORDRE DEL DIA:


1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior del 12-06-2023.
2. Informe del President.
3. Aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats de maig-desembre temporada 2023 i gener-abril temporada 2024.
4. Aprovació, si s’escau, del calendari d’activitats 2024.
5. Aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de l’exercici 2023.
6. Aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici 2024.
7. Aprovació, si s’escau, de les quotes i preus temporada 2025.
8. Nomenament dels interventors de comptes per a l’exercici 2024.
9. Torn obert de paraules.

 

 

 

 

Article 57è DOGC 5628 DECRET 58/2010: “Com a norma general, la representació recau en el president o presidenta de l'entitat. En el cas d'impossibilitat manifesta del president o presidenta per exercir la seva representació en una assemblea, la pot exercir el/la vicepresident/a que, segons els estatuts vigents i degudament inscrits en el registre de la Secretaria General de l'Esport, pugui ocupar aquesta representació, sempre que el seu nom consti inscrit en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. En el cas de les seccions esportives, la representació recau en el representant legal de l'entitat o en el responsable de la secció, sempre que consti degudament inscrit en el registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya”. De produir-se aquesta situació, caldrà que el vicepresident assistent a l’assemblea presenti la credencial signada pel seu president.


Article 34 (Estatuts FECAB).
Les Assemblees Generals quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan concorri la majoria dels seus membres. En segona convocatòria, estaran vàlidament constituïdes sigui quin sigui el nombre d’assistents.


En cas de participar en format telemàtic, serà obligatori l’ús de càmera. El micròfon haurà d’estar silenciat i es connectarà en cas de sol·licitar intervenció o si és requerit en el transcurs de la reunió.


Aprovada a la reunió de Junta Directiva del 08-05-2024 el pagament de dieta de desplaçament a tots aquells assembleistes que es desplacin des de fora del municipi de realització de l’Assemblea en vehicle propi segons normativa vigent (0,26€/km amb automòbil o 0,106€/km en motocicleta).

Arxius adjunts